Structured Ph.D. Program in Linguistics

מסלול ישיר לדוקטורט בבלשנות בשיתוף עם אוניברסיטת ת"א (HUJI-TAU)

התכנית היא במתכונת חמש-שנתית ללימודי דוקטורט בבלשנות. זוהי תכנית המשותפת לחוג לבלשנות באוניברסיטת תל-אביב ולחוג לבלשנות באוניברסיטה העברית בשיתוף עם המרכז לשפה, לוגיקה וקוגניציה LLCC. התכנית מקבלת תלמידים מצטיינים המתעניינים בבלשנות שהם בוגרי החוגים: בלשנות, פילוסופיה, מדעי המחשב, מדעי המוח, פסיכולוגיה וקוגניציה. עם קבלתם לתכנית, יירשמו התלמידים למסלול מ"א מחקרי בבלשנות, וימלאו את כל דרישות החוג, תוך שהם בוחרים בשנה הראשונה קורסים מתחומי היסוד של הבלשנות (תחביר, סמנטיקה ופונולוגיה). בנוסף ישתתפו התלמידים בכל שנה בשבוע מרוכז של בית-ספר חורף המתקיים כל שנה במסגרת התכנית, וכן בפעילויות ה-LLCC   כגון סמינרים וקבוצות קריאה. הרכב תכנית הלימודים של כל תלמיד יהיה באישור יועץ/ת התכנית.

שנה א':

התלמידים ישתתפו בקורסים מתחומי היסוד של הבלשנות: תחביר, סמנטיקה ופונולוגיה. ( 12 נ"ז)

שנה ב':

התלמידים ילמדו סמינרים בשני מסלולים שונים על פי בחירתם. המסלולים הם: תחביר, סמנטיקה, פונולוגיה, בלשנות חישובית, פסיכו- ונוירו-בלשנות, ובלשנות הקורפוס. (16 נ"ז)

שפת מחקר  ברמת מתחילים

ניתן להחליף את הדרישה לשפת מחקר נוספת ברמת מתקדמים בקורסי מיומנויות אחרים בהיקף

4-8  נ"ז (לוגיקה, תכנות, סטטיסטיקה), בתיאום עם יועץ/ת התכנית.

עבודות

1. עבודה סמינריונית אחת בהיקף 7,000-10,000 מילים לעבודה או הצעת מחקר

2. עבודה סמינריונית שניה תהיה בעלת אופי מחקרי בהיקף של 15,000-20,000 מילים (כ-40 עמודים) )שתי העבודות הסמינריוניות אצל מורים שונים(.

בחינה מסכמת

עם סיום חובותיהם והגשת עבודה סמינריונית בעלת אופי מחקרי, תתקיים בחינה מסכמת, הבוחנת את תפיסתם הכללית של התלמידים בתחומי התמחותם.

שנים ג'-ה'

השנים האחרונות בתכנית מוקדשות לכתיבת עבודת דוקטור. דרישות הקבלה לדוקטורט הן על פי המפורט על ידי הרשות לתלמידי מחקר. (פירוט ניתן לראות באתר הרשות: http://www.research-students.huji.ac.il/%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%A7%...